Foreningen

Bestyrelsen

 

Formand

Peter Olsen, Thisted, e-mail: po@peter-olsen.dk

 

Kasserer

Lis Thomsen, Aars, e-mail: aage.lis.thomsen@gmail.com

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Ole Baadsgaard (næstformand)

Harding Møller (sekretær)

Lilian Frimor

 

Andre tillidsvalgte:

Kirsten Bernlow (suppleant, bestyrelsen)

Leif Madsen (revisor)

Poul Carstensen (suppleant, revisor)

Vedtægter

 

§ 1 Foreningens navn: Slægtsforskerne i Vest­himmer­land.

 

§ 2 Foreningens formål er, at samle slægts­historisk interes­ser­ede for ved fæl­les ind­sats, op­lys­ende fore­drag, eks­kur­sioner og lign­ende, at øge kend­skabet til slægts- og lokal­historisk forsk­ning.

 

Desuden kan foreningen søge sam­arbejde med lign­ende for­eninger på lands­plan samt på lokalt plan sam­arbejde med andre for­eninger, der arbej­der med genea­log­iske, lokal­historiske og kultur­historiske emner.

 

§ 3 Indmeldelse i foreningen sker til bestyrel­sen.

 

Udmeldelse sker til bestyrelsen med virk­ning fra efter­følg­ende års­skifte.

 

§ 4 Foreningens højeste myndighed er general­forsam­lingen.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på general­forsam­lingen. Bestyr­elsen kon­sti­tuerer sig med for­mand, næst­formand, kasserer, sekre­tær og et menigt med­lem. Valg­ene gælder for 2 år ad gangen, med hen­holds­vis 2 med­lemmer på valg i lige år og tre med­lemmer på valg i ulige år.

 

Bestyrelsen konstituerer sig hvert år.

 

Generalforsamlingen vælger desuden for 1 år ad gangen 1 suppleant til bestyr­elsen samt 1 revi­sor og 1 revisor­suppleant.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og ind­kaldes skrift­ligt med mindst 10 dages varsel med følg­ende dags­orden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab ved kassereren.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af suppleant og revisor.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Indkomne forslag, der skrift­ligt skal være bestyr­elsen i hænde senest 8 dage før general­forsam­lingen.
  8. Eventuelt.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det mødte antal med­lemmer.

 

Hver husstand har kun 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuld­magt.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyr­elsen finder det ønske­ligt, eller 10% af med­lem­merne skrift­ligt begærer det. Ind­kald­else sker skrift­ligt med mindst 10 dages varsel ved­lagt dags­orden.

 

§ 5 Bestyrelsen leder foreningen i overens­stemmelse med nær­værende ved­tægter og general­forsam­lingens beslut­ninger. Bestyr­elsen er kun beslut­nings­dygtig når mindst halv­delen af bestyrelses­medlem­merne er til­stede­værende. Bestyr­elsen fast­sætter selv sin for­retnings­orden.

 

Formanden, eller i dennes lovlige forfald, næstformanden leder forhand­lingerne og drager omsorg for, at der føres protokol over bestyr­elsens forhand­linger/beslut­ninger.

 

Bestyrelsen kan til forskellige formål nedsætte udvalg – der også kan bestå af medlem­mer uden for bestyr­elsen. Udvalget handler dog altid under ansvar over for den til enhver tid valgte bestyr­else.

 

§ 6 Foreningen tegnes af formanden og kasserer i forening, eller i for­mandens lov­lige fravær af næst­formand og kasserer i for­ening. Prokura kan af den samlede bestyr­else med­deles enkelt­personer.

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af for­eningen til enhver tid til­hørende formue. Der på­hviler ikke for­eningens med­lemmer eller bestyr­else nogen person­lig hæft­else.

 

§ 7 Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen.

 

Kontingentet opkræves helårligt og gælder for hus­standen. Kontingent skal være betalt inden 1. februar, er kontin­gent­et ikke betalt den 15. februar, frem­sendes ny opkræv­ning til­lagt et rykker­gebyr. Såfremt kon­tingentet ikke er betalt inden general­forsam­lingens afhold­else, betragtes med­lemmet som udmeldt.

 

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 8 Beslutning om opløsning af foreningen kan ske på 2 på hinanden følgende general­forsam­linger, her­under beslut­ning om anvend­else af eventuel formue for­trins­vis til støtte af slægts­historisk virke.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. marts 2012.

Vi samarbejder med

Vi takker for tilskud fra

Vi takker for tilskud fra