Fra medlemsaftner

Tekster til hjemme-træning af gotiske tekster ...

Her på siden lægger vi nogle af de tekster, til hvilke medlemmerne har ønsket læsehjælp;
også hvis vi blot har kunnet tyde dele af teksterne. Ret til fejllæsning forbeholdes.

Domprotokol (Hassing-Regs herred, Thisted amt)

En sag om fire brødre, der stod anklaget for løsgængeri. Link til originaltekst her.


Under 22 Novbr f. A. anmeldte Hr Pastor Blichfeld i Viisbye for Thisted Amt, at Jens Christian Morten­sen ibdm, som den 28 Septmbr 1837 fik sit Skudsmaal paategnet, … det indførtes i Kirkebogen at han afgik til det Slesvigske, i Novembr. f. A. kom tilbage uden at have sit Skudsmaal paategnet hvor han … havde opholdt sig, hvis aarsag Pastoren andraget paa at han for Overtrædelsen af Forordningen af 24 Juli 1822 §§ 7 og 3 ansees med Mulkt, ligesaa Pastoren fremdeles har Formeent at saavel bemeldte Jens Christian Mortensen som hans 3de Brødre Mads, Lars og Niels Peter Mortensønner, fordi de ei have fast tjeneste maae ansees og straffes for Løsgjængeri. – Hvorefter har Amtet under 28 Novembr f. A. beordret de 4re nævnte Brødre tiltalte for Politiretten. Efter de til veie bragte Skudsmaale og erhvervne Oplysninger … hver af de 4re tiltalte Personer for sig blive at omtale.

  1. Jens Christian Mortensen maa efter den fra Hr. Proprietair … modtagne og under Dagen fremlagte Skrivelse og efter hans afgivne Forklaring antages i Tiden fra 28 Sepbr. 1837 til Novembr Maaned 1838 at have havt ordentlig Tjeneste paa Røddinggaard hos Hr … og i Brarup hos Christen Bendtsen. At Skudsmaalet ei er blevet paategnet, maae som han har forklaret og Hr … har ytret grunde sig deri, at Saadant ej bruges i det Slesvigske. Efter Hjemkomsten har denne Tiltalte af Broderen Niels Mortensen, hos hvem han for Tiden opholde sig, været antaget til at … hans Korn, men da han, ved at forholdes hans Skudsmaal for den forløbne Tid, ei har kunnet gjøre Rigtighed for 1 Aar i hvilket han skal have opholdt sig i Helligsøe Pastorat, og han … i Aaret 1835 ikkuns i 14 Dage har tjent Niels Knakkergaard i Hassing, og han fra 1ste Novbr 1836 til 1 Maj 1837 ei heller har havt Fast og stadig tjeneste, men vandret omkring saa vil han for i flere Tidsrum at have været tjensteløs og ikke havt Beskjæftigelse rettelig være at ansee som Løsgjænger og efter Fordord. af 21 Aug: 1829 at belægge med Straf, som da han ikke forhen for Løsgjængeri har været dømt, bestemmes til 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød, hvormed den Straf, som tiltalte for ei at have faat Skudsmaalet paategnet har paadraget sig formeentlig bortfalder.
  2. Mads Mortensen har tilstaaet, at han oftere og til forskellige Tider har været uden fast Tjeneste og tilstrækkelig Beskjæftigelse, hvilket tillige er oplyst [… tidsrum han har tjente og ikke haft beskæftigelse nævnes …] 2 gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød, hvormed den Straf, som tiltalte for ei at have faat Skudsmaalet paategnet har paadraget sig formeentlig bortfalder.
  3. Lars Mortensen har forklaret, at han siden Hans 15’ Aar, da han blev confirmeret har søgt ordentlig og stadig Tjeneste ligesom han for Tiden tjener Poul Ulrits i Bedsted. Præsterne Fritz og Djørup bekræfte Rigtigheden af hans afgivne Forklaring om de havde forskjellige Tjeneste og have intet paa hans Opførsel at udsætte. Herefter vil denne Tiltalte blive at frifinde som Løsgjænger, hvorimod han efter det erhvervede Skudsaal for hans Vorden med at forevise samme til Paategning, hvorover flere Præster have klaget paa Skudmaalet […] blive at ansee med Mulkt af 2 Rbd. Sølv som tilflyder Viisbye Sogns Fattigcasse.
  4. Niels Peter Mortensen har efter sit Skudsmaal opført sig vel og han sin Skudsmaalsbog ordentlig paategnet. Da han forrige Aar kom fra det Slesvigske og han efter sit Udsagn har søgt men ei kunnet faae fast Tjenste, hvilket ofte kan være vanskeligt, saa findes Dommeren ei at han derfor kan straffes som Løsgjænger, hvorfor han vil blive at frifindes.

Skifteprotokol (Holstebro byfoged, Ringkøbing amt)

Skiftets tekst vil blive lagt på nettet efter medlemsmødet d. 18.09.2019. Link til originaltekst her.

Domprotokol

I en sag om hor sender kongen en (an-)befaling vedr. straf og afsoning, hvorfor dommeren lader sagen bortfalde uden dom. Manden straffes efter kongens befaling med 14 dage på vand og brød. Link til originaltekst her.


Fredrich den Sjette af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg, Vor synderlige Gunst, Vi give Dig hermed tilkiende:at Vi, efter herom giorte Ansøgning samt i Betragtning af de hos oplyste Omstændigheder allernaadigst ville tillade, at Indsidder Joahn Christian Wulf af Als, under det Dig ombetroede Amt maa afsone det af ham begaaede Hoer med at hensættes i Fælgsel paa Vand og Brød i 14 Dage, dog saaledes at denne Straf afholdes i 2 Terminer 7 Dage hver Gang med en Mellemfrist af 8 Dage. Derefter den Dig allerunderdanigst have at rette og den forndne Foranstaltning i Overensstemmelse hermed at lade føje. Befalende Dig Gud. Skrevet i Vor Kgl Majestæts Residentsted, Kiøbenhaun den 27 Novbr 1812. Efter Hans Kgl Majestæts allernaadigste Befaling. Kaas, Kold, Knudsen, Bülow, Monrad, Berner, Larsen, Hansen, Fischer, Dræbye.


I Overenstemmelse med forestaaende Rescript og Ordre fandt Dommeren det rigtigt at denne Sag, fordi Hans Majestæt selv har dispenseret, udgaaer fra Retten uden videre at paadømme, ... og kiendtes for Ret at Johan Christian Wulf, foruden athensættes paa Vand og Brød i 14 Dage efter Rescriptets Indhold, bør betale de paa denne Sag allerede medgaaede Bekostninger, uden at samme skal komme det almindelige til Byrde.

Vi samarbejder med

Vi takker for tilskud fra

Vi takker for tilskud fra